Godziny otwarcia : Pn - Pt. 10.00 - 18.00
Zadzwoń

512 055 650

Napisz maila

kontakt@pakupaku.pl

Regulamin serwisu Pakupaku.pl

 

Użytkownik ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich postanowień niniejszego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres: ul. Trakt św. Wojciecha 83, 80-044 Gdańsk. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Definicje.

 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Pakupaku.pl.
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://pakupaku.pl wraz z bazą danych oraz wszelkimi stronami, narzędziami i utworami. Serwis Pakupaku.pl jest własnością firmy PakaPaku.
 • Usługi – usługi wyszukiwania ofert zamieszczanych przez Firmy przeprowadzkowe w Serwisie.
 • Użytkownik – poprzez Użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą osobiście lub w formie spółki, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu na podstawie niniejszego regulaminu.
 • Firma Przeprowadzkowa – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osobiście lub w formie spółki, albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej świadcząca usługi o charakterze przeprowadzkowo-transportowym.

2. Postanowienia ogólne.

 • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta. Do dokonania wyceny i rezerwacji przeprowadzki konieczne jest podanie danych osobowych, wskazanych w rozdziale 3  ppkt. 5 niniejszego regulaminu, natomiast sama identyfikacja rezerwacji odbywa się za pomocą specjalnie generowanych numerów rezerwacji.
 • Serwis nie jest stroną umowy o świadczenie usług o charakterze przeprowadzkowo-transportowym i w związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania tej umowy, ani też nie uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy Użytkownikiem a Firma Przeprowadzkową.
 • Użytkownik po dokonaniu rezerwacji i wykonaniu usługi przez Firmę Przeprowadzkową zostanie poproszony e-mailowo o dokonanie oceny i wystawienie opinii dla Firmy Przeprowadzkowej. Użytkownik wystawiając opinię wyraża zgodę na jej publikację w Serwisie Pakupaku.pl oraz w serwisach partnerskich i innych mediach. Wprowadzona opinia będzie widoczna w systemie dopiero po zaakceptowaniu jej przez administratora Serwisu.
 • Firma przeprowadzkowa lub Użytkownik może zrezygnować z usługi jeżeli nie dojdzie do porozumienia odnośnie terminu jej wykonania.

3. Korzystanie z Serwisu oraz sposób składania ofert i wypełnienia formularzy.

 • Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • Serwis jest wyszukiwarką i porównywarką usług przeprowadzkowych oraz usług przewozowych na terenie Trójmiasta i okolic i zawiera bazę ofert firm (świadczących powyższe usługi), które podjęły współpracę z Serwisem.
 • Użytkownik za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie może wyszukać, wycenić, porównać oraz zarezerwować usługę przeprowadzkową lub transportową.
  Wyszukiwanie ofert odbywa się w sposób następujący:
  • Użytkownik wypełnia formularz wyszukiwania ofert podając miasto początku przewozu i miasto końca przewozu.
  • Następnie użytkownik wybiera jedną z opcji transportu: TRANSPORT STANDARD, która obejmuje usługę przewozową z pomocą 2 pracowników firmy, lub opcję TRANSPORT MIIN, która obejmuje usługę przewozową z pomcą 1 pomocnika firmy.
  • Po naciśnięciu przycisku „Znajdź Transport” Użytkownik przechodzi do strony z listą dostępnych ofert przewozowych.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do przydzielenia rezerwacji innej firmie na takich samych warunkach cenowych, jeśli wybrana przez Użytkownika Firma Przeprowadzkowa będzie niedostępna w wybranym terminie.
 • Na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika dokonywana jest wycena usługi przeprowadzkowej. Jeżeli informacje przekazane przez Użytkownika są niezgodne ze stanem faktycznym ujawnionym podczas przeprowadzki, to Użytkownik może zostać zobowiązany do dokonania dopłaty. Po wybraniu konkretnej oferty Użytkownik rezerwuje usługę podając podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miejscowość, telefon, e-mail, oraz zaznacza, czy akceptuje regulamin serwisu oraz regulamin Firmy przeprowadzkowej, o ile firma ta regulamin posiada. W tym momencie do Firmy przeprowadzkowej wysyłany jest SMS i e-mail ze wszystkimi informacjami o zamówionej usłudze.
  Przedstawiciel Firmy Przeprowadzkowej kontaktuje się z Użytkownikiem i omawiają szczegóły usługi już poza Serwisem (między innymi dokładną godzinę przeprowadzki, która nie jest określona podczas wypełnienia formularza).
  Użytkownik może sam wcześniej skontaktować się z Firmą Przeprowadzkową. Telefon do Firmy Przeprowadzkowej zostanie przesłany Użytkownikowi e-mailem oraz widomością sms po dokonaniu rezerwacji.
 • Rezerwacja w serwisie Pakupaku.pl może zostać dokonana telefonicznie. Wówczas proces rezerwacji dokonowany jest przez pracownika Serwisu w oparciu o dane przekazane przez Użytkownika podczas rozmowy telefonicznej.
 • Wyceny usług przeprowadzkowo-transportowych są wiążące po dokonaniu rezerwacji i obowiązują do dnia wyznaczonego na wykonanie usługi, z wyjątkiem przypadków, w których informacje przekazane przez Użytkownika do dokonania wyceny usługi są nieprawdziwe. W takiej sytuacji Użytkownik i Firma Przeprowadzkowa negocjują poza Serwisem cenę usługi i regulują między sobą ewentualnie powstałe nadpłaty i niedopłaty.
 • Rezygnacja z rezerwacji usługi odbywa się podczas bezpośredniego kontaktu Użytkownika z Firmą Przeprowadzkową (bez udziału Serwisu).
 • Płatności za usługi dokonywane są poza Serwisem. Serwis w żaden sposób nie pośredniczy w płatnościach lub transakcjach pomiędzy Użytkownikiem a Firmą Przeprowadzkową.
 • Serwis dołoży wszelkich starań by zapewnić ciągłe działanie strony internetowej https://pakupaku.pl, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy spowodowane siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich, w tym spowodowaną atakiem hackerskim.
 • Serwis zapewnia sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do usług w czasie dokonywania konserwacji systemu lub z powodu instalowania nowych funkcjonalności Serwisu.

4. Postanowienia końcowe.

 • Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza jednocześnie wyrażenie przez Użytkownika Serwisu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz.883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz na ich prezentację w Serwisie.
 • Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Serwis na rzecz Użytkowników oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Serwisu niezbędne do ich realizacji przez Serwis, w szczególności firmy świadczące usługi przewozowe i przeprowadzkowe.
 • Nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi. Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu, korekty lub też usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik serwisu zamieszczający w nim swoje dane teleadresowe może wyrazić lub nie wyrazić zgody na przesyłanie na ich elektroniczny adres informacji handlowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. 144, poz.1204).
  Wyrażenie powyższej zgody może oznaczać przekazanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Serwisu czynności w ramach niniejszej usługi.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczana na podstronie Serwisu pod adresem: https://pakupaku.pl/regulamin
 • Nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie w stosunku do wszystkich usług Serwisu z upływem miesiąca, licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie lub późniejszej daty wskazanej przez Serwis. Jeżeli Użytkownik nie chce być związany nową wersją Regulaminu, powinien powiadomić o tym Serwis zanim nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie i z tą datą zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Serwis deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 • W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu bez konieczności uzyskiwania zgody przez któregokolwiek z Użytkowników. Regulamin oraz świadczone na jego podstawie usługi w Serwisie podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu czy też związane z Regulaminem oraz świadczonymi na jego podstawie usługami w Serwisie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11 grudnia 2016 r.